2020-02-20
Dagens namn: Vivianne

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354804
Information om cookies

Vädret Arboga

ANTECKNINGAR FRÅN MEDLEMSMÖTE 191203
Anteckningar från medlemsmötet tisdagen den 3 dec 2019

16 båtentusiaster samlade för kaffe och mingel.

Mötet startade med att ordförande Tomas Nordman hälsade alla välkomna och läste upp
dagordningen

Ekonomi: Lennart Johansson redogjorde för klubbens ekonomi, som kan betraktas som god.
Den som är intresserad av ställningen i kronor och ören bedes vänligen kontakta kassören direkt.

Stadgar och regler, Inget nytt

Kranprojektet: ett dike är grävt för att kunna lägga ner ny el samt vatten till kran och
bryggor.

Vi har haft onormalt hög vattenförbrukning under året vilket troligen kan härledas till ett
trasigt rör som löper genom fickan vid kranen, detta kommer att lösas med ny
ledningsdragning.

Miljö: Bernt Andersson redovisade hur miljöarbetet löper på, Genomgång av
båtbottenmätning.

Klubben har ansökt om LOVA-bidrag för sanering av bottenfärg, genomgång av underlag till
ansökan som är skickad till Länsstyrelsen.

Klubben har fått en offert från Barkmans i Eskilstuna på färg och tillbehör, klubben
återkommer med information om hur man kan ta del av de rabatterade priserna.

Klubben har tittat på den utrustning som KSS har köpt in (dammsugare och slipmaskin),
utrustningen fungerar bra och klubben kommer därför att ta in offert på detta (2 utrustningar).

Övrigt:
• Önskemål från en medlem om sjösättning i juni
• Valberedningen söker suppleanter till styrelsen, kontakta valberedningen om du är
intresserad av ett uppdrag.

Hälsningar
Ordf. Tomas Nordman
Sekr. Fredrik Luthman

RAPPORT BÅTBOTTENMÄTNING

Resultatet för varje båt redovisas senare till respektive båtägare.


Bestämning av tenn, koppar, zink, oc
bly på båtbottnar.
Arboga Båtklubb
Britta och Göran Eklund

Reviderad 2019-11-08

Betalningsmottagare
2
1. INLEDNING
Arboga Båtklubb har anlitat Happy Boat AB för att utföra mätningar av halten koppar, zink,
tenn och bly i bottenfärgen på båtskrov. Kontaktperson har varit Bernt Andersson. Mätningen
utfördes med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halten metall mäts i µg /cm2
.
Innehåll
1. INLEDNING....................................................................................................................... 2
2. METOD .............................................................................................................................. 3
2.1 Jämförelsedata ............................................................................................................. 4
3. RESULTAT........................................................................................................................ 4
3.1 Plastbåtar ..................................................................................................................... 5
3.1.1 Tennhalter............................................................................................................. 5
3.1.2 Kopparhalter......................................................................................................... 5
3.1.3 Zinkhalter ............................................................................................................. 5
3.1.4 Blyhalter............................................................................................................... 5
3.2 Träbåtar........................................................................................................................ 5
3.3 Plåtbåtar....................................................................................................................... 6
3.3.1 Tennhalter............................................................................................................. 6
3.3.2 Kopparhalter......................................................................................................... 6
3.3.3 Zinkhalter ............................................................................................................. 6
3.3.4 Blyhalter............................................................................................................... 6
4. SLUTORD .......................................................................................................................... 7
5. REFERENSER ................................................................................................................... 8


2. METOD
Båtskrovsmätningar utfördes av Happy Boat AB (www.happyboat.se) den 24 och 25 oktober
2019. Båtarna låg upplagda på båtklubbens uppläggningsplats vid Arbogaån i närheten av
Arboga. Under mätningen fanns en ansvarig funktionär på plats.

Mätningen utfördes med ett handhållet röntgenfluorescensinstrument som är särskilt
kalibrerat för mätning av tenn, koppar, bly och zink på plastbåtskrov (Ytreberg et al., 2015).
Förekomst av koppar och zink innebär att båten varit målad med bottenfärger som innehåller
dessa metaller. Förekomst av tenn är en stark indikation på att det finns kvar rester av gammal
tennorganisk färg på båtbotten (Lagerström et al. 2017), förmodligen i inre färglager.

För att få tillförlitliga medelvärden har varje båt i undersökningen mätts på åtta platser på
undervattenskroppen. Mätningar har utförts i en bestämd ordning på varje båt där
mätomgången alltid startar med styrbord akter. Mätning har utförts på tre platser på styrbord
sida, (styrbord bak, styrbord mitt, styrbord fram), tre platser på babord sida (babord fram,
babord mitt och babord bak) och avslutats med två mätningar på aktern eller rodret (babord
akter/roder och styrbord akter/roder). I samtliga fall har mätningarna utförts cirka 10-30 cm
under vattenlinjen och väl ovanför kölen Vid avvikelser från normal mätstrategi, t
ex beroende på att någon del av båten varit otillgängling för mätning, noteras detta i
resultatrapporten för aktuell båt. Vissa båtar har haft metallroder som inte har mätts utan då
har istället valts att mäta längst bak i aktern av båten eller på drevstocken/skäddan.

Mätpunkter på båtar mätta av Happy Boat AB. Mätningar utfördes 10-30 cm nedanför
vattenlinjen på både styrbord och babord sida enligt bilden (styrbord bak, styrbord mitt, styrbord för,
babord för, babord mitt och babord bak plus ömse sidor av rodret). På motorbåtar utan roder mättes
på akterspegeln eller drevstocken.

XRF-metodiken är en screeningmetod där signalen för olika element avtar ju tjockare lager
färg man har. Tenn är den metall som ger säkrast signal även vid många färglager. Vid tjocka
färglager kan värdena underskattas. Metoden mäter den totala halten av metaller i
bottenfärgen och kan inte särskilja om metallerna eventuellt finns under ett eller flera lager av
epoxifärg. Det bör också noteras att om en båt har behandlats med epoxifärg så kan det finnas
en viss mängd zink i epoxin. Detta zink är bundet och läcker enligt färgproducenterna inte ut
från färgen.

Kvantifieringsgränsen för tenn är 50 µg/cm2
och för koppar, zink och bly 100 µg/cm2
.
Kvantifieringsgränsen innebär den koncentration (µg/cm2) där instrumenten med god
precision kan kvantifiera de värden som anges.

2.1 Jämförelsedata
För att få en uppfattning om vad XRF-värdena innebär så har mätningar gjorts på ett lager av
olika vanliga bottenfärger.

Ett färglager av en vanlig kopparfärg för användning på västkusten gav ett XRF-mätvärde på
ca 4 000 µg koppar/cm2
och ett lager av en vanlig Östersjöfärg motsvarar ca 1100 µg
koppar/cm2
.
När det gäller zink så motsvarar ett nymålat färglager av en vanlig västkustfärg ca 1 600 µg
zink/cm2 och ett lager av Östersjöfärg motsvarar ca 2000 µg zink/cm2

Ett lager av två olika tennfärger gav värden med XRF-metodiken på 300 respektive 800 µg
tenn/cm2

3. RESULTAT
Kontrollmätningarna visade att båda använda instrumentens riktighet (+/- 10% från nominellt
värde) och precision (0-10% spridning kring medelvärdet, n=4) låg inom det förväntade
intervallet.

Totalt mättes 65 båtar av Happy Boat AB varav 53 var tillverkade av plast, två av trä och nio
hade plåtskrov och en var en aluminiumbåt. Mätresultaten för samtliga resultat för koppar,
zink och tenn redovisas för varje båt i resultatbilagan. Dessutom har medelvärden beräknats
för alla mätdata per båt som också finns redovisade i resultatbilagan. Bly redovisas endast
som medelvärde eftersom det som regel bara är träbåtar som har detekterbart bly på
undervattenskroppen.

Resultatsiffrorna är angivna med två siffrors noggrannhet. Vid beräkning av medelvärden har
för värden < LOQ (limit of quantification) halva kvantifieringsgränsen använts, dvs 50
µg/cm2 för metallerna koppar, zink och 25 µg/cm2 för tenn. Båtarna var märkta med ett IDnummer som har använts vid redovisningen och som båtklubben kan koppla till respektive
båtägare.


3.1 Plastbåtar
3.1.1 Tennhalter

Tennförekomst indikerar förekomst av tennorganiska föreningar. På 27 av plastbåtarna
uppmättes tennhalter som indikerar att det kan finnas kvar gamla tennorganiska färger i
bottenfärgen. På 17 av dessa var flertalet mätvärden höga och medelvärdet var högre än ≥ 100
µg/cm2 Hos övriga var de flesta uppmätta halterna lägre än 100 µg/cm2
och även medelvärdet. Stockholms stad har angivit ett rådgivande referensvärde för tenn på ≥100
µg/cm2
.
En av de mätta motorbåtarna (C18) mättes dels på undersidan av skrovet och dels på
bottenfärgen på sidan av båten. Båda mätningarna gav ungefär samma halter.
På båt F01 fanns tennhalter mellan 50 och 100 µg/cm2
. På denna båt fanns även höga
kopparhalter som korrelerar med tennhalterna. Det är därför troligt att tennet är föroreningar i
kopparen som har använts vid tillverkning av bottenfärgen. Detta tenn indikerar då sannolikt
inte tennorganiskt tennförening.

3.1.2 Kopparhalter
På 25 av plastbåtarna uppmättes inga kopparhalter över 1000 µg/cm2
vilket är Stockholms
stad rådgivande referensvärde för vad som är tillåtet i sötvatten såsom Mälaren. På de övriga
plastbåtarna fanns det åtminstone något mätvärde som var högre än 1000 µg/cm2
.
3.1.3 Zinkhalter
För förekomst av zink i bottenfärg finns idag inga riktvärden.

3.1.4 Blyhalter
Inget bly förekom på någon av plastbåtarna.
3.2 Träbåtar
Mätmetoden är kalibrerad för plastbåtar och har därmed inte samma tillförlitlighet för
träbåtar. Högre värden för en metall hos en träbåt ger dock en indikation om metallinnehållet
på skrovbotten. Kontrollmätningar med olika träslag som bakgrund visar att ek och mahogny
för tenn ger liknande värden som en plastbakgrund. För furu blir det en överskattning på ca 20
% för tenn och 30 % för koppar och zink.

En av de mätta båtarna var av mahogny och värdena motsvarar här ungefär som för
plastbakgrund. Den andra båten var byggd av furu och i resultatlistan har korrigerats för
överskattningarna på grund av träslaget.
Det fanns inget tenn på någon av träbåtarna. En del koppar fanns på båda träbåtarna men
medelvärdet var under 1000 µg/cm2
Också zinkhalterna var låga med medelvärde under 1000
µg/cm

.Bly fanns endast på furubåten som liksom många äldre träbåtar förmodligen varit
behandlad med blymönja.

3.3 Plåtbåtar
Mätmetoden är kalibrerad för plastbåtar och har därmed inte samma tillförlitlighet för plåtoch alumiumbåtar. Högre värden för en metall hos en metallbåt ger dock en indikation om
metallinnehållet på skrovbotten. Vid kontrollmätningar med aluminium och järn som
bakgrund blir det en överskattning för tenn på ca 30 % med aluminiumbakgrund och för
järnbakgrund ca 60 %. För koppar och zink blir det för aluminiumbåtar en överskattning med
ca 40 % och för en båt av järn med ca 80 %. I resultatlistan har korrigerats för plåt- respektive
aluminiumbakgrund istället för plastbakgrund.

3.3.1 Tennhalter
Vid kontrollmätningar med järn som bakgrund blir det en överskattning för tenn med ca 60 %.
På endast en av plåtbåtarna uppmättes tenn. Vid analys av spektra kunde tennförekomst
endast säkerställas på det ena värdet på aktern.
Med aluminium som bakgrund istället för plast blir tennhalten överskattat med ca 30 %. Efter
att värden har korrigerats för detta är tennhalterna ändå höga på samtliga mätpunkter på
aluminiumbåten.

3.3.2 Kopparhalter
På åtta av båtarna med plåtskrov fanns det ingen koppar. På endast en av de åtta båtarna
uppmättes det ett lågt kopparvärde. Kontrollmätningar med järn som bakgrund ger en
överskattning med ca 80 % för koppar. I resultatbilagan har korrigerats för detta.
Med aluminium som bakgrund blir kopparvärdet överskattat med ca 40 %. På
aluminiumbåten fanns endast kopparhalter lägre än 1000 µg/cm2
.
3.3.3 Zinkhalter
Zinkhalterna på plåtbåtarna ligger i allmänhet under kvantifieringsgränsen. På endast en av
plåtbåtarn och på aluminiumbåten är medelvärdet för zink högre än 1000 µg/cm2
.
3.3.4 Blyhalter
På två av plåtbåtarna fanns höga blyhalter på samtliga mätvärden. Den ena hade högre
blyhalter än det maximala värdet som instrumentet är kalibrerat för. Hos den andra båten var
samtliga mätvärden runt 500 µg/cm2
.

4. SLUTORD
Idag finns det inga nationella riktvärden för metaller på båtskrov. Stockholms stad har tagit
fram rådgivande referensvärden för tenn för alla vatten och för koppar i sötvatten.
Myndigheter med Transportstyrelsen i spetsen, arbetar för att ta fram nationella gränsvärden.
Intill dess är det de lokala myndigheterna som beslutar om vad som ska gälla. Information om
gällande regelverk för båtbottenfärger, finns på
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-ombatbottenfarg/
De framtagna XRF-resultaten kan fungera som ett underlag för att utarbeta en handlingsplan
inom klubben eventuellt i samarbete med kommunen.Trosa 2019-11-08
Britta och Göran Eklund
HappyBoat AB

STYRELSEMÖTE 19-11-05
Styrelsemöte 2019-11-05

Närvarande:
Per Forsberg Vice ordf.
Fredrik Luthman Sekreterare
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Dag Löfgren Suppleant
Bernt Andersson Miljöombud
Henry Edin Webbansvarig
Frånvarande: Johan Engström, Bryggansvarig, Tomas Nordman Ordförande och
Göran Hagström, Suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av vice ordförande Per Forsberg.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Budgetarbete inför 2020, vad behöver vi investera?
Faktura för båtbottenmätning 38 400: -, vi kommer att erhålla en viss del av detta i bidrag.


§ 4 Sommaravgift
Alla medlemmar har betalat sina avgifter.

§ 5 Kranprojektet
Ny kabel och placering är utrett, ev. kommer arbetet med grävning och nedläggning av kabel att
ske i höst om väder och grävare tillåter.

§ 6 Medlemsförändringar
Inget nytt.

§ 7 Stadgar
Punkterna 1.1, 1.8 och 3.3 behöver justeras, sekreteraren skissar på ett förslag.

§ 8 Miljö
Redovisning av mätprotokoll från bottenfärgsmätning, 8 mätpunkter/båt.
Ca. hälften av båtarna klarade sig utan anmärkning eller låg under gränsvärdena.
Klubben rekommenderar att vi startar arbetet med de bottenfärger som innehåller tenn, som är
giftigast.
Miljöansvarige kontaktar miljökontoret, och ordförande och kassör kommer att söka bidrag för
sanering.

§ 9 Övriga frågor
• Valberedningen söker kandidater.
o Webmaster
o Fastighetsansvarig
o Revisor
• Lastmaskinen ska lämnas in på service, detta kommer att ske vart annat år.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte som är ett medlemsmöte infaller den 3/12.
På medlemsmötet kommer resultatet av bottenfärgsmätningen att redovisas samt hur vi ska gå
tillväga med sanering.

§ 11 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
Ordförande Sekreterare
Per Forsberg Fredrik Luthman

NU HAR VI MÄTT VÅRA BOTTENFÄRGER - HUR GICK DET?
Nu har det gjorts mätningar av bottenfärgerna på båtarna, upplagda på Kungsörs Segelsällskap och Arboga Båtklubbs slipområden.

Mätningarna utfördes av Happy Boat. Företagets röntgenutrustning mäter förekomsten av tenn, koppar, zink och bly under vattenlinjen.

Som väntat fanns det ”helt rena” båtar – men också båtar med både koppar och tenn i bottenfärgen.
Inga åtgärder kommer att göras förrän Happy Boats rapport kommer till klubbarna.

I skrivande stund finns ännu inga riktlinjer för vilka giftnivåer som kan tolereras.
Det är beslut som kommer tas av kommunen. Sjöfartsverket är den myndighet som ytterst är ansvarig.

Vill du fördjupa dig i ämnet, läs vidare på den här länken.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

GLYKOLANVÄNDNING
I samband med torrsättningen är det ju aktuellt med frostskyddande av motor och backslag. Som alla vet så får vi inte förorena vare sig mark eller vatten med glykolspill.

Ett sätt att helt undvika problemet är att använda produkten Vake Organisk Antifrostvätska som är giftfri och finns att köpa hos båttillbehörsbutikerna, ex Seasea.

OBS denna produkt kan inte användas som normal kylvätska inne i motorn, den tål inte den höga temperaturen som motorn har.


NY HJÄRTSTARTARE
Inför den kommande upptagningsperioden när många människor kommer att vistas på varvsområdet vill vi informera om att en hjärtstartare finns uppsatt i "fikarummet" i klubbstugan.

ETT STORT TACK TILL SPARBANKEN MÄLARDALEN SOM SPONSRAT APPARATEN.


OM BOTTENFÄRG
Hej alla ABK

Som ni alla vet måste vi nu börja följa alla miljölagar och -regler.

När det gäller bottenfärger gäller följande:

Ingen färgborttagning innan vi utrett hur det skall gå till.

Ingen ny bottenmålning under 2019.

Övrig info:

Vi har sökt LOVA bidrag för färgmätning på våra båtar. Svar hoppas vi kommer under februari och därefter kan vi boka mätningen som måste ske innan vi sjösätter. Därefter kan arbeta vidare med hur vi skall gå vidare med arbetet på våra båtbottnar. Gå gärna in på Torshälla Segelsällskaps hemsida http://www.torshallasegelsallskap.se/ (flik miljöarbete) och läs om den mätning som de gjort.

Under slutet mars planerar vi ett större medlemsmöte i Kungsör för medlemmarna i ABK, KMBK och KSS om båtbottenfärger. Peter Karlsson från SBU kommer och håller föredrag. Kallelse kommer under början på mars.

Vi har nu antagit nya miljöregler och det innebär att ni måste ta bort eller "valla in" dunkar, burkar, fat, batterier mm.

Miljögruppen ABK

MILJÖARBETE
Status på klubbens miljöarbete

Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

2 maj 2018 kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till ABK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi har brister. Bristerna kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärg.
Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister! I juni 2018 skapade vi en arbetsgrupp med deltagare från alla 3 klubbarna.

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer att finnas på vår hemsida tillsammans med våra uppdaterade stadgar och brygg och varvsregler.
Det som står i dessa regler är inte svårt att följa.

Största bristerna har vi i vår hanteringen av kemikalier. För att förhindra risk för att förorena marken skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och omgivningen.
Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor eller som bottentvättas på vårt område skall vara sanerade inom några år.

Första delmålet är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för saneras men också bjuda in till en informationskväll.

Eftersom i stort sett alla berörda båtar ligger på klubbens område så är det enkelt att göra en mätning på båtarna med en så kallad XRF-mätning. Offererat pris för en mätning är ca 450 kr/båt. Klubben har skickat in en Lova ansökan om bidrag till denna kostnad.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!