2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354817
Information om cookies

 
RAPPORT BÅTBOTTENMÄTNING


Resultatet för varje båt redovisas senare till respektive båtägare.


Bestämning av tenn, koppar, zink, oc
bly på båtbottnar.
Arboga Båtklubb
Britta och Göran Eklund

Reviderad 2019-11-08

Betalningsmottagare
2
1. INLEDNING
Arboga Båtklubb har anlitat Happy Boat AB för att utföra mätningar av halten koppar, zink,
tenn och bly i bottenfärgen på båtskrov. Kontaktperson har varit Bernt Andersson. Mätningen
utfördes med röntgenfluorescensteknik (XRF) där halten metall mäts i µg /cm2
.
Innehåll
1. INLEDNING....................................................................................................................... 2
2. METOD .............................................................................................................................. 3
2.1 Jämförelsedata ............................................................................................................. 4
3. RESULTAT........................................................................................................................ 4
3.1 Plastbåtar ..................................................................................................................... 5
3.1.1 Tennhalter............................................................................................................. 5
3.1.2 Kopparhalter......................................................................................................... 5
3.1.3 Zinkhalter ............................................................................................................. 5
3.1.4 Blyhalter............................................................................................................... 5
3.2 Träbåtar........................................................................................................................ 5
3.3 Plåtbåtar....................................................................................................................... 6
3.3.1 Tennhalter............................................................................................................. 6
3.3.2 Kopparhalter......................................................................................................... 6
3.3.3 Zinkhalter ............................................................................................................. 6
3.3.4 Blyhalter............................................................................................................... 6
4. SLUTORD .......................................................................................................................... 7
5. REFERENSER ................................................................................................................... 8


2. METOD
Båtskrovsmätningar utfördes av Happy Boat AB (www.happyboat.se) den 24 och 25 oktober
2019. Båtarna låg upplagda på båtklubbens uppläggningsplats vid Arbogaån i närheten av
Arboga. Under mätningen fanns en ansvarig funktionär på plats.

Mätningen utfördes med ett handhållet röntgenfluorescensinstrument som är särskilt
kalibrerat för mätning av tenn, koppar, bly och zink på plastbåtskrov (Ytreberg et al., 2015).
Förekomst av koppar och zink innebär att båten varit målad med bottenfärger som innehåller
dessa metaller. Förekomst av tenn är en stark indikation på att det finns kvar rester av gammal
tennorganisk färg på båtbotten (Lagerström et al. 2017), förmodligen i inre färglager.

För att få tillförlitliga medelvärden har varje båt i undersökningen mätts på åtta platser på
undervattenskroppen. Mätningar har utförts i en bestämd ordning på varje båt där
mätomgången alltid startar med styrbord akter. Mätning har utförts på tre platser på styrbord
sida, (styrbord bak, styrbord mitt, styrbord fram), tre platser på babord sida (babord fram,
babord mitt och babord bak) och avslutats med två mätningar på aktern eller rodret (babord
akter/roder och styrbord akter/roder). I samtliga fall har mätningarna utförts cirka 10-30 cm
under vattenlinjen och väl ovanför kölen Vid avvikelser från normal mätstrategi, t
ex beroende på att någon del av båten varit otillgängling för mätning, noteras detta i
resultatrapporten för aktuell båt. Vissa båtar har haft metallroder som inte har mätts utan då
har istället valts att mäta längst bak i aktern av båten eller på drevstocken/skäddan.

Mätpunkter på båtar mätta av Happy Boat AB. Mätningar utfördes 10-30 cm nedanför
vattenlinjen på både styrbord och babord sida enligt bilden (styrbord bak, styrbord mitt, styrbord för,
babord för, babord mitt och babord bak plus ömse sidor av rodret). På motorbåtar utan roder mättes
på akterspegeln eller drevstocken.

XRF-metodiken är en screeningmetod där signalen för olika element avtar ju tjockare lager
färg man har. Tenn är den metall som ger säkrast signal även vid många färglager. Vid tjocka
färglager kan värdena underskattas. Metoden mäter den totala halten av metaller i
bottenfärgen och kan inte särskilja om metallerna eventuellt finns under ett eller flera lager av
epoxifärg. Det bör också noteras att om en båt har behandlats med epoxifärg så kan det finnas
en viss mängd zink i epoxin. Detta zink är bundet och läcker enligt färgproducenterna inte ut
från färgen.

Kvantifieringsgränsen för tenn är 50 µg/cm2
och för koppar, zink och bly 100 µg/cm2
.
Kvantifieringsgränsen innebär den koncentration (µg/cm2) där instrumenten med god
precision kan kvantifiera de värden som anges.

2.1 Jämförelsedata
För att få en uppfattning om vad XRF-värdena innebär så har mätningar gjorts på ett lager av
olika vanliga bottenfärger.

Ett färglager av en vanlig kopparfärg för användning på västkusten gav ett XRF-mätvärde på
ca 4 000 µg koppar/cm2
och ett lager av en vanlig Östersjöfärg motsvarar ca 1100 µg
koppar/cm2
.
När det gäller zink så motsvarar ett nymålat färglager av en vanlig västkustfärg ca 1 600 µg
zink/cm2 och ett lager av Östersjöfärg motsvarar ca 2000 µg zink/cm2

Ett lager av två olika tennfärger gav värden med XRF-metodiken på 300 respektive 800 µg
tenn/cm2

3. RESULTAT
Kontrollmätningarna visade att båda använda instrumentens riktighet (+/- 10% från nominellt
värde) och precision (0-10% spridning kring medelvärdet, n=4) låg inom det förväntade
intervallet.

Totalt mättes 65 båtar av Happy Boat AB varav 53 var tillverkade av plast, två av trä och nio
hade plåtskrov och en var en aluminiumbåt. Mätresultaten för samtliga resultat för koppar,
zink och tenn redovisas för varje båt i resultatbilagan. Dessutom har medelvärden beräknats
för alla mätdata per båt som också finns redovisade i resultatbilagan. Bly redovisas endast
som medelvärde eftersom det som regel bara är träbåtar som har detekterbart bly på
undervattenskroppen.

Resultatsiffrorna är angivna med två siffrors noggrannhet. Vid beräkning av medelvärden har
för värden < LOQ (limit of quantification) halva kvantifieringsgränsen använts, dvs 50
µg/cm2 för metallerna koppar, zink och 25 µg/cm2 för tenn. Båtarna var märkta med ett IDnummer som har använts vid redovisningen och som båtklubben kan koppla till respektive
båtägare.


3.1 Plastbåtar
3.1.1 Tennhalter

Tennförekomst indikerar förekomst av tennorganiska föreningar. På 27 av plastbåtarna
uppmättes tennhalter som indikerar att det kan finnas kvar gamla tennorganiska färger i
bottenfärgen. På 17 av dessa var flertalet mätvärden höga och medelvärdet var högre än ≥ 100
µg/cm2 Hos övriga var de flesta uppmätta halterna lägre än 100 µg/cm2
och även medelvärdet. Stockholms stad har angivit ett rådgivande referensvärde för tenn på ≥100
µg/cm2
.
En av de mätta motorbåtarna (C18) mättes dels på undersidan av skrovet och dels på
bottenfärgen på sidan av båten. Båda mätningarna gav ungefär samma halter.
På båt F01 fanns tennhalter mellan 50 och 100 µg/cm2
. På denna båt fanns även höga
kopparhalter som korrelerar med tennhalterna. Det är därför troligt att tennet är föroreningar i
kopparen som har använts vid tillverkning av bottenfärgen. Detta tenn indikerar då sannolikt
inte tennorganiskt tennförening.

3.1.2 Kopparhalter
På 25 av plastbåtarna uppmättes inga kopparhalter över 1000 µg/cm2
vilket är Stockholms
stad rådgivande referensvärde för vad som är tillåtet i sötvatten såsom Mälaren. På de övriga
plastbåtarna fanns det åtminstone något mätvärde som var högre än 1000 µg/cm2
.
3.1.3 Zinkhalter
För förekomst av zink i bottenfärg finns idag inga riktvärden.

3.1.4 Blyhalter
Inget bly förekom på någon av plastbåtarna.
3.2 Träbåtar
Mätmetoden är kalibrerad för plastbåtar och har därmed inte samma tillförlitlighet för
träbåtar. Högre värden för en metall hos en träbåt ger dock en indikation om metallinnehållet
på skrovbotten. Kontrollmätningar med olika träslag som bakgrund visar att ek och mahogny
för tenn ger liknande värden som en plastbakgrund. För furu blir det en överskattning på ca 20
% för tenn och 30 % för koppar och zink.

En av de mätta båtarna var av mahogny och värdena motsvarar här ungefär som för
plastbakgrund. Den andra båten var byggd av furu och i resultatlistan har korrigerats för
överskattningarna på grund av träslaget.
Det fanns inget tenn på någon av träbåtarna. En del koppar fanns på båda träbåtarna men
medelvärdet var under 1000 µg/cm2
Också zinkhalterna var låga med medelvärde under 1000
µg/cm

.Bly fanns endast på furubåten som liksom många äldre träbåtar förmodligen varit
behandlad med blymönja.

3.3 Plåtbåtar
Mätmetoden är kalibrerad för plastbåtar och har därmed inte samma tillförlitlighet för plåtoch alumiumbåtar. Högre värden för en metall hos en metallbåt ger dock en indikation om
metallinnehållet på skrovbotten. Vid kontrollmätningar med aluminium och järn som
bakgrund blir det en överskattning för tenn på ca 30 % med aluminiumbakgrund och för
järnbakgrund ca 60 %. För koppar och zink blir det för aluminiumbåtar en överskattning med
ca 40 % och för en båt av järn med ca 80 %. I resultatlistan har korrigerats för plåt- respektive
aluminiumbakgrund istället för plastbakgrund.

3.3.1 Tennhalter
Vid kontrollmätningar med järn som bakgrund blir det en överskattning för tenn med ca 60 %.
På endast en av plåtbåtarna uppmättes tenn. Vid analys av spektra kunde tennförekomst
endast säkerställas på det ena värdet på aktern.
Med aluminium som bakgrund istället för plast blir tennhalten överskattat med ca 30 %. Efter
att värden har korrigerats för detta är tennhalterna ändå höga på samtliga mätpunkter på
aluminiumbåten.

3.3.2 Kopparhalter
På åtta av båtarna med plåtskrov fanns det ingen koppar. På endast en av de åtta båtarna
uppmättes det ett lågt kopparvärde. Kontrollmätningar med järn som bakgrund ger en
överskattning med ca 80 % för koppar. I resultatbilagan har korrigerats för detta.
Med aluminium som bakgrund blir kopparvärdet överskattat med ca 40 %. På
aluminiumbåten fanns endast kopparhalter lägre än 1000 µg/cm2
.
3.3.3 Zinkhalter
Zinkhalterna på plåtbåtarna ligger i allmänhet under kvantifieringsgränsen. På endast en av
plåtbåtarn och på aluminiumbåten är medelvärdet för zink högre än 1000 µg/cm2
.
3.3.4 Blyhalter
På två av plåtbåtarna fanns höga blyhalter på samtliga mätvärden. Den ena hade högre
blyhalter än det maximala värdet som instrumentet är kalibrerat för. Hos den andra båten var
samtliga mätvärden runt 500 µg/cm2
.

4. SLUTORD
Idag finns det inga nationella riktvärden för metaller på båtskrov. Stockholms stad har tagit
fram rådgivande referensvärden för tenn för alla vatten och för koppar i sötvatten.
Myndigheter med Transportstyrelsen i spetsen, arbetar för att ta fram nationella gränsvärden.
Intill dess är det de lokala myndigheterna som beslutar om vad som ska gälla. Information om
gällande regelverk för båtbottenfärger, finns på
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-ombatbottenfarg/
De framtagna XRF-resultaten kan fungera som ett underlag för att utarbeta en handlingsplan
inom klubben eventuellt i samarbete med kommunen.Trosa 2019-11-08
Britta och Göran Eklund
HappyBoat AB

 


   
Av: Henry Edin 
2019-11-10 21:14:28
Uppdaterad: Henry Edin  
2019-11-10 21:18:19

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!