2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354806
Information om cookies

 
STADGAR OCH REGLER

MILJÖREGLER

Miljöregler
Antagna vid årsmötet den 26 januari 2019


Avfallshantering

Arboga Båtsklubb tar inte emot avfall från båtar. Detta medför att varje medlem själv måste ta hand om sitt avfall.
För toalettavfall finns en sugtömningstation i Kungsörs gästhamn,
pos 59° 25,7 N 16° 05,7 E


Hushållsavfall tas med hem eller lämnas till ”återbruket”.
Farligt avfall och övrigt avfall lämnas till ”återbruket”.
”Återbruket” finns på adress
Norra Ågatan 43 i Arboga Fredsgatan 40 i Kungsör
Kemikalier

Kemikalier räknas som farligt avfall och skall hanteras med omsorg så att de inte förorenar mark eller vatten
Se separat dokument som beskriver var farligt avfall skall lämnas.

Det farliga avfallet ska vara invallat och tydligt markerat med innehåll
Invallning.
En invallning utformas för att rymma det största förvaringskärlets volym plus tio procent av de övriga kärlens volym. Exempel på invallning är en extra behållare under det farliga avfallets behållare eller en extra tunna under den behållare som innehåller farligt avfall.
Invallningen ska utformas så att det farliga avfallet vid ett eventuellt läckage från behållarna inte leder ut till naturen och omgivningen.
Invallningar utomhus ska ha tak för att förvaringen ska anses säker.
Avfallssorter som kan reagera häftigt med varandra får inte förvaras på samma ställe. Exempel på detta är baser och syror, starka syror och organiska ämnen och kraftigt oxiderande ämne med oxiderbara ämnen som inte ska förvaras tillsammans. Mer information finns på Kemikalieinspektionen.
Exempel på kemikalier
• Lösningsmedel – thinner lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
• Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
• Färg-, lack- och limrester, burkar med intorkad färg, båtbottenfärger, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg. Även vattenlöslig färg räknas som farligt avfall.
• Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och allrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
• Förorenat slagvatten.
• Konserveringsvätska (glykol).
• Andra produkter som är hälso- eller miljöfarliga.Underhåll av båtar

Underhållsarbeten skall ske fackmässigt för att inte utsätta den som utför arbetet för kemikalier. Lämplig skyddsutrustning skall användas.
Vid underhållsarbeten skall nödvändig täckning göras för att minimera spridning till omgivningen.
Kemikalier kan binda sig till damm och spridas. Använd exempelvis slipmaskin med dammuppsamling vid dammspridande arbeten.
Slipdamm är farligt avfall och ska samlas upp och omhändertas som farligt avfall.
Om slagvattnet från båtar innehåller olja eller farliga kemikalier skall det samlas in och omhändertas som farligt avfall.
Konserveringsvätskor (glykol), olja, oljerester och andra giftiga kemikalier skall samlas in och omhändertas som farligt avfall.
Vid påfyllning av bränsle är båtägaren skyldig att se till att inget bränsle spills, varken på land, bryggan eller i vattnet.
Se separat dokument som beskriver var farligt avfall skall lämnas.

Om olyckan är framme och farligt avfall har spillts, ring 112 och be om hjälp om spillet är så stort att man inte själv kan hantera situationen.

STADGAR FÖR ARBOGA BÅTKLUBB ABK

Antagna vid årsmötet den 7 december 1996 samt
justerade vid
-årsmötet den 1 december 2007
-årsmötet den 2 februari 2013.
-årsmötet den 4 februari 2017
-årsmötet den 3 februari 2018
-årsmötet den 26 januari 2019

1. NAMN
1.1. Arboga Båtklubb (ABK) stiftad den 11 september 1926, är en allmännyttig ideell förening.

2. ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Båtklubbens ändamål och syfte är att verka för ett aktivt båtliv genom att:
2.1. Tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.
2.2. Bedriva utbildningsverksamhet för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad gäller sjösäkerhet och ett gott sjömanskap.
2.3. Genom upplysningar och information verka för ökad sjösäkerhet.
2.4. Bedriva ungdomsverksamhet för att utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet.
2.5. Tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör bl.a. småbåtshamnar i Arboga.
2.6. Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
2.7. Med samverkan mellan medlemmarna tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt.
2.8. Skapa sådana förhållanden att klubbens hamn och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara.
2.9. Driva klubbens verksamhet på ett effektivt sätt genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser.
2.10. Verka för medlemmarnas trevnad genom olika arrangemang inom båtklubbens ram.
2.11. Värna om allemansrätten och därmed vår marina miljö.

3. MEDLEMSKAP
3.1. Medlem tas in i klubben efter skriftlig anmälan. Den sökande får inte ha obetalda skulder till ABK.
Utträde skall meddelas styrelsen – muntligt eller skriftligt.
3.2. Medlem är skyldig att följa klubbens antagna stadgar samt brygg- och varvsregler.
3.3. Medlem som vid upprepade tillfällen ej följer uppmaning från styrelsen riskerar att uteslutas ur Arboga båtklubb.
3.4. Medlem som ej erlägger fastställd avgift senast vid påminnelsefakturans förfallodag utesluts ur ABK.
3.5. Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan av styrelsen uteslutas.
3.6. Årsmötet utser hedersmedlem efter förslag från ABK styrelse. Dock skall sådan ha gagnat ABK synnerligen väl.
3.7. Hedersmedlem befrias från medlemsavgift.
3.8. Varje medlem som är minst 15 år har en röst. Röstning med fullmakt medges ej. Icke röstberättigad medlem har yttrande och förslagsrätt.

4. BESLUTANDE ORGAN
4.1. Årsmöte.
4.2. Extra möte.
4.3. Styrelsemöte.

5. VERKSAMHETSÅR
5.1. ABK verksamhetsår är kalenderår.

6. ÖVERGRIPANDE ORGAN
6.1. ABK skall vara ansluten till regional och central båtorganisation, samt tillhandahålla stadgade uppgifter och erlägga beslutade avgifter till dessa.

7. AVGIFTER
7.1. Medlem skall erlägga beslutade avgifter enl. punkterna 7.2 och 7.3 nedan.
7.2. Årsmötet beslutar om kommande verksamhetsperiods inträdes-, medlems-, brygg-, uppläggnings- samt husvagnsavgifter.
Redan erlagda avgifter återbetalas inte vid utträde.
7.3. Övriga avgifter beslutas av styrelsen.

8. ÅRSMÖTE
8.1. Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.
8.2. Kallelse utsändes senast två veckor före årsmötet.
8.3. Verksamhetsberättelse, propositioner och motioner skall vara tillgängliga hos ordföranden en vecka före årsmötet.
8.4. Följande ärenden skall förekomma på dagordningen:
- Årsmötets behöriga utlysande.
- Val av presidium (ordförande, sekreterare och två justerare).
- Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
- Behandling av revisorernas berättelse.
- Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
- Val av styrelse.
- Val av revisorer.
- Val av valberedning.
- Redovisning av verksamhetsplan.
- Beslut om avgifter enl. punkt 7.2.
- Antagande av budget.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Övriga ärenden.

9. EXTRA MÖTE
9.1. Extra möte hålls när styrelsen så finner påkallat, eller om minst 1/3-del av medlemmarna gör skriftlig framställan.
9.2. Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelsen skall innehålla motivering för extra mötets utlysning.

10. STYRELSE
10.1. Styrelsen åläggs utöver vad som sägs i dessa stadgar att:
- Representera klubben.
- Vara klubbens förvaltande och verkställande organ, samt ansvara för dess ekonomi.
- Bereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet.
- Upprätta verksamhetsberättelse.
- Förelägga mötet budgetförslag.
10.2. Styrelsen skall bestå av följande funktionärer:
- Ordförande mandattid 2 år.
- Vice ordförande mandattid 2 år.
- Sekreterare tillika arkivarie mandattid 2 år.
- Kassör tillika registrator mandattid 2 år.
- Varvsansvarig mandattid 2 år.
- Bryggansvarig mandattid 2 år.
- Fastighetsansvarig mandattid 2 år.
- Miljöansvarig mandattid 2 år.
- Suppleanter 2 st mandattid 1 år.
Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs udda år. Kassör och övriga ledamöter väljs jämna år.
10.3. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott (AU).
10.4. Styrelsen är beslutmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

11. REVISION
11.1. ABK:s verksamhet och förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna väljs växelvis vartannat år för en mandattid av två år. En suppleant väljs varje år.
11.2. Kassör skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revision tre veckor före mötet.
11.3. Revisonsberättelsen skall redovisas vid årsmötet.

12. VALBEREDNING
12.1. Valberedning består av tre ledamöter vilka växelvis väljs för en tid av tre år.
En av ledamöterna utses till sammankallande.

13. KOMMITTÉ OCH ARBETSGRUPP
13.1. Inrättande av kommitté beslutas av årsmöte som även bestämmer uppgift, deltagare och mandattid.
13.2. Arbetsgrupp inrättas av styrelsen.

14. BESLUT OCH VAL
14.1. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet i dessa stadgar särskilt föreskrivs.
14.2. Avgöranden sker genom öppen omröstning, utom i de fall någon begär sluten sådan.
14.3. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

15. FIRMATECKNING
15.1. ABK som firma tecknas tillsammans av ordförande och kassör för belopp över
20 000:- samt därunder var för sig.

16. STANDERT
16.1. Klubbens standert består av Arboga kommuns vapen på vit botten med tre guldtofsar på var sin spets.
”ARBOGA BÅT-KLUBB 1926” i guld på tre rader under vapnet.

17. STADGE- OCH REGELÄNDRING

17.1. Stadgar
För ändring av stadgar fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid årsmöte.
17.2. Miljöregler
För antagande och ändring av miljöregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid ett medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av ABK:s stadgar.
17.3. Brygg- och varvsregler
För ändring av brygg- och varvsregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid ett medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av ABK:s stadgar.
17.4. I kallelsen skall anges att stadge- och/eller miljö-, brygg- och varvsändring föreligger.

18. ABK:s UPPLÖSNING
18.1. Beslut om ABK:s upplösning skall för att vara giltigt fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av närvarande medlemmar med rösträtt vid två på varandra följande årsmöten.
18.2. Vid ABK:s upplösning skall tillgångarna doneras till Svenska Sjöräddningssällskapet SSRS:s närmaste station.


BRYGG- och VARVSREGLER för Arboga Båtklubb (ABK)

Antagna och godkända 2017-02-04 samt
justerade vid
-årsmötet den 3 februari 2018
-årsmötet den 26 januari 2019.

1. BRYGG- OCH VARVSREGLER
1.1. ABK:s lediga bryggplatser fördelas bland medlemmarna efter ABK:s kölista.
1.2. Medlem som har vintertäckning som kan medföra fara för person eller skada på annans egendom skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet medför att de städnings- reparations- eller rivningskostnader som åsamkats klubben skall betalas av medlemmen.
1.3. Medlem som har dålig ordning på sin vinteruppläggningsplats eller på sin bryggplats skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet kan medföra att vinteruppläggningsplats respektive bryggplatsen sägs upp och att de städningskostnader som åsamkats klubben skall betalas av medlemmen.
1.4. Omyndig medlem får hyra brygg- och vinteruppläggningsplats efter målsmans skriftliga medgivande.
1.5. Sökande som tilldelats bryggplats stryks som sökande. Om platsen inte accepteras placeras den sökande sist i kölistan (förutsatt att den erbjudna platsen var tillräckligt lång bred och djup).
1.6. Rätten till hamnplats som inte utnyttjas anses förverkad såvida styrelsen ej skriftligen meddelats. Maximalt ett år (båtsäsong) medges att platsen står outnyttjad. Platsen kan då komma att temporärt hyras ut den aktuella perioden av ABK ( ursprunglig innehavare behåller platsen).
1.7. Uppsägning av bryggplats skall göras till Bryggansvarig eller Styrelsen senast 1/3.
1.8. Bryggchef äger rätt att omfördela bryggplatserna vid behov.
1.9. Medlem som önskar ändring av bryggplats ska anmäla detta till Bryggchefen eller Styrelsen senast 1/3.
1.10. Privata bryggor tillåts inte inom klubbens områden.
1.11. Båt-, husvagn-, husbilsägare som hyr bryggplats och/eller vinteruppläggningsplats skall ha sin sak minst ansvarsförsäkrad under hela tiden som den befinner sig på ABK:s område. Kopia av giltigt försäkringsbevis skall lämnas till varvsansvarig eller bryggansvarig.
1.12. Har avgift för brygg-, uppläggnings- eller parkeringsplats inte betalats inom föreskriven tid kan ABK säga upp rätten att utnyttja platsen inom 30 dagar. Styrelsen får bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta.
Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båt-, husvagns-, eller husbilsägaren att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten, husvagnen, husbilen och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos Kronofogden för att på ägarens bekostnad skaffa bort föremålen från ABK:s område.
1.13. Alla båtar bör sjösättas senast 15 augusti varje år.
Med sjösättning menas att båten ligger i vattnet från sista sjösättningsdag till första torrsättningsdag.
Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad ”slipavgift sommar” efter 16 augusti. Är det av särskilda skäl omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse för innevarande år. Skriftlig ansökan om detta skall inkomma till styrelsen senast 1 augusti.
1.14. Om utesluten medlem inte tar bort sin egendom inom två månader kan ABK begära handräckning hos Kronofogden för att på ägarens bekostnad avhysa egendomen.
1.15. Egendom som inte faller in under punkt 1.10 och 1.11 tillfaller ABK utan lösen, enligt 8 kap 22§ jordabalken. Rekommenderat brev med denna anmaning kommer att skickas till den för ABK senast kända adress.
Utdrag ur jordabalken:
22 § Har avträdande arrendator på arrendestället lämnat kvar annan honom tillhörig egendom än som avses i 21 §och försummar han att inom tre månader efter anmaning föra bort egendomen, tillfaller den jordägaren utan lösen
1.16. Tomma båtskjul.
1.17. Tomma platser i båtporten.

2. FÖR VARVSOMRÅDET GÄLLER
2.1. Slipen är bemannad vid annonserade sjösättnings- och upptagningstillfällen. Vid övriga tider kontaktas slipfunktionär eller annan behörig.
2.2. Endast material till egen
-båt
-båtvagn
-pallning
-båttäckning
-husvagn/husbil
får förvaras på ABK:s område.
2.3. Husvagnar och husbilar får endast förvaras på avsedd plats, rad E.
För båtporten lämnas dispens från denna regel till de försteägare som medverkade vid bygget.
Vid försäljning eller överlåtelse så upphör denna dispens, detta gäller även vid försäljning eller överlåtelse till familjemedlemmar.
2.4. Endast arbete på egen eller klubbmedlems båt, båtvagn, båttäckning eller husvagn/husbil är tillåten.
2.5. Avgifter för båthantering, båt-, husvagns- och husbilsförvaring är:
A) Varvsavgift vinter inklusive torr- och sjösättning.
B) Båtlyft vid ordinarie sjö-resp torrsättningstid.
C) Båtlyft vid ej ordinarie sjö-resp torrsättningstid.
D) Varvsavgift sommar gäller båt som ligger på land.
E) Uppställning av husvagn/husbil på plats reserverad för husvagn/husbil.
Respektive avgift fastställs av årsmötet.
2.6. Medlem som själv tar upp och/eller sjösätter båten på annan plats och därefter förvarar båten på varvet betalar varvsavgift.
2.7. Medlem som överlåter åt slipgruppen att ta upp/sjösätta båten, men vill förvara båten på annan plats, betalar avgift för båtlyft.

3. FÖR MARKERADE SERVICEBRYGGOR GÄLLER FÖLJANDE
3.1. Bryggorna är till för medlemmars båtar som behöver plats för tillfällig reparation eller för lossning och lastning.
3.2. Medlems båt som behöver ligga längre tid än 1 dag, måste kontakta bryggansvarig eller någon inom styrelsen.
3.3. Båt vid servicebryggorna som sticker ut utanför bryggan och därmed hindrar tillgång till sjösättningsficka eller hyrd plats får inte lämnas utan tillsyn.
3.4. Vid påfyllning av bränsle är båtägaren skyldig att se till att inget bränsle spills, varken på bryggan eller i vattnet.


4. FÖR MARKERADE GÄSTBRYGGOR GÄLLER FÖLJANDE
4.1. Gästplats disponeras fritt av gästande båtar max 2 dygn.
4.2. Gästplats får INTE nyttjas av ABK´s medlemmar.

5. ELHANTERING
5.1. Endast skarvsladdar och elektrisk utrustning godkända för utomhusbruk får användas.
5.2. Fel på ABK:s elanläggning skall rapporteras till fastighetsanvarig.
5.3. Elektriska värmeanläggningar får INTE vara påslagna i båten när den lämnas för dagen om inte elmätare är inkopplad och medlemmen betalar för förbrukad ström.
5.4. Elmätare för utlåning finns, kontakta varvsansvarig för utlåning.
5.5. Landström på varvsbryggan får endast användas vid tillfälliga arbeten eller laddning av batterier max 1 dygn för att alla bryggplatser ska ha samma möjlighet

6. HETA ARBETEN
6.1. De krav som gäller vid heta arbeten (svetsning, arbete med vinkelslip, varmluftspistol mm) finns att läsa på ABK:s hemsida (http://www.arbogabatklubb.se/) under rubriken SBA /Miljö.
6.2. Ansvaret för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt ligger alltid på den som utför arbetet.
7. VERKSTAD
8. SKALSKYDD


 


   
Av: Henry Edin 
2017-02-21 09:41:37
Uppdaterad: Henry Edin  
2019-02-17 19:32:45

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!