2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354820
Information om cookies

 
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Årsmöte 2019-01-26

1. Årsmötets öppnande.
Tomas Nordman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.


2. Årsmötets behöriga utlysning.
Årsmötets behöriga utlysning godkändes.


3. Dagordningen.
Dagordningen godkändes.


4. Val av presidiet.
a) till mötesordförande valdes Stefan Kedfeldt
b) till sekreterare valdes Fredrik Luthman
c) till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes
Ove Nyberg och Bernt Andersson
d) sista dag för justering bestämdes till den 2019-02-17


5. Årsredovisning.
a) Verksamhetsberättelsen godkändes då ingen hade något att
tillägga.
b) Ekonomiska rapporten godkändes då ingen hade något att
tillägga.
c) Revisionsredogörelsen lästes upp av Börje Östgren.
Revisorernas granskning av Båtklubbens räkenskaper visar att
allt varit i god ordning.


6. Kommittéerna.
a) Slipen
b) Varvsbryggan
c) Rapporten för SBA saknades vid mötet (systematiskt
brandskyddsarbete).
d) Miljörapporten Lennart Johansson redovisade hur arbetet har
fortskridit under året.
e) Stadsbryggan
f) Båtporten
g) Krangruppen
Samtliga rapporter godkändes.


7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


8. Revidering av stadgar , brygg- och varvsregler samt miljöregler
Mötet beslutade att godkänna de nya stadge- och regelförändringar samt miljöregler som
styrelsen arbetat fram under 2018.


9. Val av styrelse:
a. Ordförande Tomas Nordmann 2 år
b. Sekreterare Fredrik Luthman 2 år
c. Varvsansvarig Anders Birgersson 2 år
d. Ansvarig varvsbryggan Johan Engström 1 år
e. SBA och miljöansvarig Bernt Andersson 2 år
f. Suppleanter Göran Hagström 1 år
Dag Löfgren


10. Val av revisorer
a) Ordinarie Börje Östgren 2 år
c) Suppleant Petra Törnudd 1 år


11. Val av kommittéer:
a) Kontaktman båtporten Anders Birgerson 2 år


12. Val av valberedning:
a) Valberedningen Göran Godulf 3 år.


13. Verksamhetsplan för 2019
Kassören redogjorde för verksamhetsplanen för 2019, mötet beslutade att godkänna
planen.


14. Budget 2019
Kassören redogjorde för budget 2019, mötet godkände budgeten.


15. Fastställande av avgifter 2019
Kassören redogjorde för avgifter för 2019, mötet beslutade att godkänna informationen
ang. avgifterna.


16. Förslag till årsprogram
Årsprogrammet kommer att redovisas på hemsidan, mötet godkände årsprogrammet.


17. Motioner
Inga motioner var inlämnade till årsmötet.

18. Övriga frågor
• Klubben har sökt bidrag för hjärtstartare.
• Klubben har sökt LOVA bidrag för mätning av båtbottenfärger.
• VHF-utbildning efterfrågades.


19. Ordförande:
Ordförande Tomas Nordman överlämnade något drickbart till Stefan Kedfeldt som varit
ordförande under mötet.
Helge Andersson och Torbjörn Johnsson avtackades med något drickbart för arbetet i
styrelsen.


20. Årsmötets avslutning
Årsmötet avslutades med kaffe och smörgås. På mötet närvarade 30 medlemmar.


------------------------------------------- ------------------------------------------------
Ordförande Stefan Kedfeldt Sekreterare Fredrik Luthman
---------------------------------------------- ------------------------------------------------
Protokolljusterare Ove Nyberg Bernt Andersson
------------------------------------------- --------------------------------------
 


   
Av: Henry Edin 
2017-02-21 09:37:59
Uppdaterad: Henry Edin  
2019-02-26 21:56:51

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!